Un pretractament mecànic anterior al Anodizado d’alumini és aquell procés modificador de la superfície de l’alumini base dirigit principalment, o bé a eliminar possibles defectes que, un cop realitzat el procés de anoditzat, no haurien desaparegut pel mateix tractament químic, o bé purament amb finalitat estètica, amb diferents acabats segons el tractament mecànic rebut.

Quins tipus de pretractaments mecànics podem oferir?

En el cas del pretractaments mecànics amb l’objectiu principal de l’eliminació de ratlles, porus i altres defectes superficials, depenent de la profunditat i característica del defecte, aquest haurà de comprendre diferents fases:

  • Escalabornat (desbastat): Dedicat a la correcció de porus i defectes profunds, que es troben majoritàriament a les peces foses en motlle de sorra.
  • Afinat: Desbastat fi realitzat amb moles toves i abrasius fins, principalment dedicat a eliminar la rugositat obtinguda pel escalabornat anterior.
  • Polit: Fase amb objectiu d’eliminar les traces de l’esmeril del escalabornat i afinat, aconseguint una superfície llisa, suau i brillant.
  • Repàs: És l’última fase del polit mecànic, dedicada a obtenir el màxim poder reflectant de l’alumini.

A més de l’eliminació de defectes, la funcionalitat dels pretractaments mecànics pot ser purament estètica, com a acabat visual amb les següents possibilitats:

  • Sorrejat o sorrejament: Tècnica abrasiva per raig de sorra que aconsegueix la rugositat de la superfície de l’alumini mitjançant la projecció de petites partícules de sorra a alta velocitat, amb un aspecte final mat.
  • Satinat mecànic: Tècnica abrasiva per raspallat amb discos de scotch, sisal o materials plàstics que, a diferència de la rugositat per punts de raig de sorra, aconsegueix una rugositat lineal uniforme, però també d’aspecte mat.
  • Escatat o esmerilat: Tècnica abrasiva per cinta d’esmeril, principalment de corindó de diferents grans segons la profunditat desitjada, amb acabat lineal, més uniforme que el satinat, però sense aspecte mat.
  • Pulido: Acabat llis i fi provocat per l’abrasió de discos de cotó o sisal, utilitzat tant per eliminar petits defectes com per donar acabat lluent a la superfície de l’alumini.

Es pot substituir el matisat químic per algun pretractament mecànic?

El sorrejat o sorrejament és el pretractament mecànic que millor pot substituir el matisat químic, amb un acabat mat i uniforme.

Els avantatges del sorrejat són principalment dos, un és la seva possibilitat d’utilització sobre materials que pel seu aliatge no permeten un atac amb sosa càustica (matisat químic), tenint en compte, a més, que elimina una gran part de defectes superficials de l’alumini base.

El desavantatge principal és el preu, superior al sorrejat per tractar-se d’un procés manual en lloc del matisat químic, que és un procés realitzat per immersió.