Tant l´acabat brillant com el mat s’aconsegueixen mitjançant un tractament previ a l´anoditzat que consisteix en un atac químic de la superfície de l´alumini. Aquests pre-tractaments no protetgeixen l´alumini de l´oxidació, només modifiquen l´aspecte de la superfície segons l´acabat desitjat.

L’atac alcalí mitjançant una solució de sosa càustica modifica la superfície de l’alumini, amb resultat final rugós, de manera que la reflexió de la llum és desordenada i mostra l’aspecte mat.

En canvi un atac àcid mitjançant una solució d’àcids sulfúric, fosfòric i nítric modifica la superfície de l’alumini tot deixant-la de la forma més plana possible. Això permet la màxima reflexió de la llum, mostrant l’acabat brillant. És el que s’anomenta brillantor química.

Si a més apliquem corrent continu a la solució àcida, s’aconsegueixen superfícies més llises i, per tant, major reflexió de la llum, permetent un acabat brillant més intens. Aquest és l’acabat conegut com a brillantor electrolítica.

Una superfície plana i polida reflecteix ordenadament la llum (Reflexió Especular), en canvi una superfície rugosa ho fa desordenadament (Reflexió difosa).

lluentor-i-mat-alumini-anoditzat-francisco-fuertes

És necessari un polit mecànic anterior a l’acabat brillant?

La intensitat de brillantor s’aconsegueix mitjançant el tractament químic i electrolític, i no hi influeix el polit mecànic anterior.
Ara bé, l’acabat brillant mostra qualsevol petit defecte existent en la superfície de l’alumini, per la qual cosa és recomanable la seva eliminació anterior mitjançant el polit mecànic per aconseguir un acabat uniforme.
L’acabat mat, en provocar la rugositat de la superfície, dissimula els petits defectes existents, el que fa menys necessari el polit mecànic anterior.

L’acabat mat s’aconsegueix només mitjançant el tractament químic?

Existeixen tractaments mecànics que aconsegueixen també l’acabat mat.
Si bé el tractament químic és el més generalitzat, també es poden utilitzar altres tractaments mecànics per aconseguir la rugositat de la superfície i, per tant, l’aspecte mat de l’alumini anoditzat.

Dos dels tractaments mecànics més utilitzats són els següents:

  • Sorrejat o granellat: Tècnica abrasiva per raig de sorra que aconsegueix la rugositat de la superfície de l’alumini mitjançant la projecció de petites partícules de sorra a alta velocitat.
  • Satinat Mecànico: Tècnica abrasiva per raspallat amb discos de scotch, sisal o materials plàstics que, a diferència de la rugositat per punts del doll de sorra, aconsegueix una rugositat lineal uniforme.