La nostra empresa compleix estrictament amb la legislació de Riscos Laborals amb l´objectiu d´aconseguir un ambient de treball lliure d´accidents.

 

En compliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals i les seves modificacions següents, Francisco Fuertes,SA té concertades amb personal extern les quatre especialitats obligatòries.

  • Seguretat en el Treball: Mitjançant l´avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, el seu posterior seguiment i la valoració de l´efectivitat de les activitats preventives, estem garantint la inexistència d´accidents laborals a la nostra empresa.
  • Vigilància de la Salut: Amb l´elaboració i actualització de la memòria d´activitats de la vigilància de la salut, juntament amb les revisions mèdiques especialitzades al personal contractat, tenim cura de la salut en general de l´equip humà que forma part de la nostra empresa i garantim la inexistència de malalties professionals
  • Salubritat Industrial: Es tracta del conjunt de tècniques que estudia el medi físic, químic o biològic de l´entorn de treball amb l´objectiu de previndre el desenvolupament d´enfermetats professionals.
  • Ergonomia i Psicosociologia: La vigilància de l´entorn directe del treballador, i especialment, l´anàlisi ergonòmic del lloc de treball, els riscos psicosocials, l´estudi específic de la càrrega física i la medició de la il.luminació, entre d´altres, també ens permeten previndre tant la fatiga física com la insatisfacció laboral.