La nostra empresa compleix estrictament amb la legislació mediambiental vigent, recollida de forma general dins el marc de l´Autorització Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i, en concret, la detallada a continuació.

  • Directiva 2010/75/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre sobre les emissions industrials.
  • Llei 16/2002 d´1 de juliol de prevenció i control integrats de la contaminació i Llei 22/2011 de 28 de juliol de residus i sòls contaminats, ambdues de l´Estat Espanyol i modificades per la Llei 5/2013 d´11 de juny.
  • Llei 20/2009 del 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats que regula l´anomenada Autorització Ambiental de la Generalitat de Catalunya.
  • Reglament Regulador d´Abocament d´Aigües Residuals del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.
  • Disposem del Permís d´Abocament del Consorci del Besòs de data novembre 2007.
  • Els límits i control de les emissions contaminants a l´atmòsfera d´acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental (ITCVA)
  • Normativa sobre sistemes de magatzematge i destinació final dels residus consistents en envasos buits.
  • Els límits màxims de emissions de soroll i vibracions a l´exterior de la nau industrial segons la normativa correponent a l´Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana de l´Ajuntament de Parets del Vallès en el seu Capítol III.