Incideixen sobre la superfície metàl.lica mitjançant processos químics amb la finalitat d´obtindre un resultat concret, realitzant-se tots ells per immersió en productes líquids.

En general es troben tots els pretractaments químics dins la mateixa línia de procés, i es poden considerar opcionals si són determinants de l´aspecte, o bé obligatoris is són necessaris per una correcta qualitat final de la capa anòdica.

Els tractaments químics que es poden trobar en una línia d’anoditzat són els següents:

  • Desgreixat: És la primera etapa del procés i es indispensable per l´obtenció d´una superfície neta i ben preparada per estapes posteriors. Aquesta neteja es realitza mitjançant agents detergents i emulsionants de caràcter àcid o alcalí.L´acabat anoditzat directe necessitarà només el pretractament del desengreixat
  • Abrillantament: L´objectiu d´aquest procés és la obtenció d´una superfície especular mitjançant un atac químic o electrolític que suavitza la rugositat superficial des d´un punt de vista microscòpic. L´abrillantament s´aconsegueix mitjançant dos possibles processos:
    • Polit o abrillantament químic: mitjançant un atac d´una mescla d´àcids fosfòric, sulfúric i nítric concentrats a 100 ºC de temperatura s´obté una superfície brillant.
    • Polit o abrillantament electrolític: a l’efecte químic de la mescla d´àcids fosfòric i sulfúric li afegim l´efecte de l´aplicació de corrent continu anòdic sobre la superfície. En general s´obté major reflexió que amb l´abrillantament químic, però són més visibles els possibles defectes de l´alumini base.
  • Matisat o matat: amb aquest procés es busca obtindre una superfície mat amb un acabat fi mitjançant la formació d´una rugositat superficial controlada.L´acabat mat s´conseguiex per immersió en solucions d´hidròxid sòdic amb aditius estabilitzants de l´alumini dissolt.