Incideixen directament sobre la superfície metàl.lica mitjançant procediments físics amb la finalitat de millorar el seu aspecte (eliminant o dissimulant defectes previs), o bé de conferir-li un aspecte determinat.

 

En el cas del pretractament mecànic amb l´objectiu principal d´eliminació de ratlles, porus i altres defectes superficials, depenent de la fondària i característica del defecte, aquest haurà de constar de diferents fases:

  • Desbastat : Dedicat a la correcció de porus i defectes profunds, majoritàriament trobats a les peces de fundició per motlle de sorra.
  • Afinat : Desbastat fi amb moles toves i abrassius fins, principalment dedicat a eliminar la rugositat obtinguda pel desbastat anterior.
  • Polit: Fase amb l´objectiu d´eliminar les marques de l´esmeril des desbastat i de l´afinat, aconseguint una superfície llisa, suau i lluent.
  • Repassat: És l´última fase del polit mecànic, dedicat a obtindre el màxim de poder reflectant de l´alumini.

A més de l´eliminació de defectes, la funcionalitat dels pretractaments mecànics pot ser purament estètica, com a acabat visual, amb les següents possibilitats:

  • Sorrejat o granallat: Tècnica abrasiva per xorro de sorra que aconsegueix la rugositat de la superfície de l´alumini mitjançant la projecció de petites partícules de sorra a alta velocitat, amb un aspecte final mat.
  • Satinat mecànic o gratat: Tècnica abrasiva per raspatllat amb discs d´scotx, sisal o materials plàstics que, a diferència de la rugositat per punts del xorro de sorra, assoleix una rugositat linial uniforme, però també d´aspecte mat.
  • Polit: Acabat llis i fi provocat per l´abrasió de discs de cotó utilitzat per donar l´acabat brillant a la superfície de l´alumini.