Els colors d’anoditzat

Existeixen tres processos de coloració, a escollir segons quina sigui la destinació de la peça d’alumini.

El tractament més comú és el de color plata, en acabat brillant o mat.
Tant en l'acabat brillant com en el mat, existeixen tres processos de coloració a escollir segons la destinació de la peça d'alumini.

Color Electrolític:

Deposició dels ions metàl·lics mitjançant un procés electrolític amb corrent alterna.

El Color Electrolític és l’unic que ofereix les mateixes garanties de resistència a l’exterior que l’anoditzat natural.

El Coeficient de Resistència a la radiació solar segons ISO 2135:2010, és de 10.

brillant
mat

Color Orgànic Exterior:

Deposició per immersió de les sals orgàniques o minerales amb garantia d’utilització en ambients exteriors sense descoloriment per exposició a la radiació solar ultraviolada.

El Coeficient de Resistència a la radiació solar segons ISO 2135:2010, és superior a 8.

brillant
mat

Color Orgànic Interior:

Deposició també per immersió de sals orgàniques amb decoloració substancial en contacte amb la llum solar.

No es recomana la seva utilització a l’exterior ni en contacte amb la llum del sol.

El Coeficient de Resistència a la radiació solar segons ISO 2135:2010, es troba entre 6 i 8.

brillant
mat