L’empresa FRANCISCO FUERTES, SA es va constituir com a societat mercantil anònima a la ciutat de Barcelona el 8 de novembre de 1.982, segons escriptura fundacional atorgada davant el notari Sr. Juan José López Burniol, amb número de protocol 3.476.

La societat està inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tom 5.546, Foli 129, Hoja B-29.603.

Va adaptar els estatuts a la Llei de Societats Anònimes en data 27 de febrer de 1.992, segons escriptura atorgada davant el notari de Barcelona Sr. Gonzalo Hernéndez Valdeolmillos.

La denominació de la companyia és FRANCISCO FUERTES, SA, sense haver-se modificat des de la seva fundació.

El domicili social és localitzat a 08150-PARETS DEL VALLÈS, BARCELONA, al Polígon Industrial CAN VOLART, carrer Garbí, 18 Nau 7.

Correspon a l´empresa el N.I.F. A08786691.

Els estatuts socials estableixen que l´empresa es va constituir per temps indefinit.

L´objecte social de l´entitat es delimita en l´article 2 dels estatuts, i diu literalment que és: “L´anoditzat, colorejat, decapat i polit de tota mena de metalls”, dedicant- se principalment a l´anoditzat de tot tipus de peces d´alumini, des de la peça més petita que existeixi al mercat, fins a un màxim de 3 metres de llargada.

El règim d´administració que governa l´empresa és el d´administradors solidaris, exercint els càrrecs respectius els Srs. Francesc Fuertes Juanós i Joan Ramon Fuertes Juanós, ambdós designats segons escriptura pública de data 21 de març de 2.012 atorgada a Barcelona davant el notari Sr. José Rivas Gurado, amb protocol número 485, per un període de sis anys.

El capital social subscrit i desemborsat és d´1.309.622,58 € (Un milió tres-cents nou mil sis-cents vint-i-dos euros amb cinquanta-vuit cèntims), format per 2.179 accions de 601,02 euros per acció.